czwartek, 30 kwietnia 2020

Otwarcie placówki 6maja 2020r.

Otwarcie placówki 6maja 2020r.

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego


 Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
 W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,

 Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
 Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
 W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
 Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
Dyrektorze,
 Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
 Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.
Nauczycielu,
 Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.
 Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Rodzicu,
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Wioletta Karłowicz - Czarniecka

ZAJĘCIA – CZWARTEK 30.04.2020r.


WITAM SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW!

ZAJĘCIA –  CZWARTEK  30.04.2020r.

TRAMPOLINEK UCZY SIĘ RACHOWAĆ


Los Niños, La Muchacha Y Los Muchachos Leyeron El Libro Stock de ...

1. Zabawa ,,W sklepie z zabawkami’’

Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami. Dzieci maszerują swobodnie po pokoju.
Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.
Wkładamy do koszyczka misia. Dzieci wkładają do wspólnego koszyka zabawki.
Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami. Dzieci maszerują swobodnie po pokoju.
Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.
Wkładamy do koszyczka laleczkę. Dzieci wkładają do wspólnego koszyka zabawki.
Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami. Dzieci maszerują swobodnie po pokoju.
Do sklepu nasza mama idzie razem z nami.
Wkładamy do koszyczka piłeczkę. Dzieci wkładają do wspólnego koszyka zabawki.


2. Zabawy matematyczne ,,Trampolinek uczy się rachować’’

 „Kropki biedronki”

 Biedronka siedem kropek miała: pierwszą od chmurki dostała, drugą od słonka złotego, trzecią od wiatru dużego, czwartą od deszczu kropelki, piątą od ziemi karmicielki, szóstą od dziadka co przechodził drogą, siódmą...już nie wiem od kogo. Wszystkie siedem nosiła w komplecie Żeby szczęście dawały dzieciom.


Link Zabawy matematyczne 1

Link Zabawy matematyczne 2


3. Słuchanie Piosenki ,,Higiena''


mojacukrzyca.org - Artykuły: Nadmierna higiena może być przyczyną ...

Link do piosenki


4. ,,Warzywa i Owoce’’ – lepienie z plasteliny

Owoce i warzywa z modeliny | ---amelcet---


Warzywa z plasteliny

Owoce z plastelinyKonsultacje telefoniczne z wychowawczynią grupy ,, Biedronki''

Poniedziałek - 8 - 10 godz.

Środa - 8- 10 godz.

Wioletta Karłowicz – Czarniecka

 tel. 514 - 668 - 982 ,

 e- mail  Wiolettakarlowicz@o2.pl

Pozdrawiam

Wioletta Karłowicz - Czarniecka.środa, 29 kwietnia 2020

ZAJĘCIA – ŚRODA 29.04.2020r.


WITAM SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW!

ZAJĘCIA –  ŚRODA  29.04.2020r.


PIĘKNY UŚMIECH MAM, BO O ZĘBY DBAM

Najpiękniejszy i najsłodszy uśmiech - uśmiech dziecka ! | Dzieci ...UŚMIECH DZIECKA Wybieramy dzieci na okładkę! KONIEC GŁOSOWANIA ...


1. Zabawy ruchowe z ,,Pippi’’

Link do zabaw ruchowych

2. Oglądanie przyborów do higieny jamy ustnej.

W trosce o zdrowy i piękny uśmiech dziecka


Akcesoria do higieny jamy ustnej | Trusted CosmeticsHigiena jamy ustnej - zestaw plansz - Pomoce szkolne

- ,,Piękny Uśmiech''- wycinamy kontury ust  i przyklejamy zęby z papieru.

- ,, Uśmiech z plasteliny''3. ,,Kolorowe Śniadanie’’-  wykonanie kolorowych kanapek. Kolorowe kanapki dla dzieci: owcaKolorowe kanapki dla dzieci: wesoły byczek

Kolorowe kanapki dla dzieci: owoce czy warzywa?Kolorowe kanapki dla dzieci: pszczółki
Kolorowe kanapki dla dzieci: pomidorowe biedronkiKanapki dla dzieci: ,,MIŚ'' i ,,MOTYLEK" - PrzyslijPrzepis.pl\Kanapka-motylek, Czas DzieciKolorowe kanapki dla niejadka. Letnie kanapki dla malucha – spróbuj!Konsultacje telefoniczne z wychowawczynią grupy ,, Biedronki''

Poniedziałek - 8 - 10 godz.

Środa - 8- 10 godz.

Wioletta Karłowicz – Czarniecka

 tel. 514 - 668 - 982 ,

 e- mail  Wiolettakarlowicz@o2.pl

Pozdrawiam

Wioletta Karłowicz - Czarniecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Moi rodzice ilustracji. Ilustracja złożonej z niemowlaki - 912104

Informuję, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach psycholodzy pełnią dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 11-14. Pozostali pracownicy świadczą pracę zdalną. Można się z nimi skontaktować drogą mailową. Adresy zamieszczone są na stroni 
internetowej Poradni.


Wioletta Karłowicz - Czarniecka

Program "Dzieci uczą rodziców"

Program "Dzieci uczą rodziców"

Rodzice

Organizowanie inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim wiąże się z kosztami. Akcja "Dzieci uczą rodziców" zawsze była, jest i będzie darmowa. Dlatego też chcąc zapewnić Państwu, a za Państwa pośrednictwem dzieciom możliwie najlepsze warunki do wspólnej nauki, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz akcji "Dzieci uczą rodziców" (KRS 0000 332 814). Każde Państwa wsparcie będzie nieocenioną pomocą przy organizacji akcji w przyszłości.
Za każde wsparcie bardzo Państwu dziękujemy..
Korzystając z okazji przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia od całej drużyny Centrum Rozwoju Lokalnego.
Z wyrazami szacunku,
Dawid Wiejata
koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
"Dzieci uczą rodziców"
Centrum Rozwoju Lokalnego

O akcjach...
Dzieci uczą rodziców, w której nasza placówka uczestniczy od września 2019 r. To ogólnopolska akcja edukacyjna, objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, w której uczestniczy ponad 250 000 dzieci z 4073 placówek z całej Polski..
Czytaj więcej... (https://mail.mailnews.pl/c/aolhav29lq/tkphol2xbf/) Dzieci uczą rodziców w domu
To darmowe materiały do pobrania i nauki w domu, które są udostępniane w każdą środę i każdy piątek. To ponad 100 zadań, które na Was czekają....
Zapraszamy do odwiedzenia naszych profili

wtorek, 28 kwietnia 2020

ZAJĘCIA – WTOREK 28.04.2020r.WITAM SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW!

ZAJĘCIA –  WTOREK 28.04.2020r.

CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI JEDZĄ WITAMINKI !


Mama i dwóje dzieci są w kuchni. Dzieci siedzą na blacie kuchennym wśród warzyw. Mają na głowach czapki kucharskie. Patrzą na mamę która się do nich śmieje. Chłopiec trzyma w rączce ogórka. Dziewczynka kroi wraz z mamą ogórka na drewnianej desce.
1. Savoir - vivre przedszkolaka

Uprzejmość na co dzień, życzliwość i szacunek okazywane innym ludziom oraz dobre maniery sprawiają, że żyje się lepiej i radośniej. Dlatego warto uczyć zasad
savoir-vivre’u już najmłodszych lat.


Ø Ucz dziecko ,,czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam i dawaj przykład w jakich sytuacjach powinny być one stosowane. Z czasem ich używanie stanie się nawykiem.

Ø Uświadamiaj dziecku, jak ważne jest bycie uprzejmym na co dzień. Okazuj radość, kiedy maluch odpowiada na pozdrowienia i stara się pierwszy powiedzieć dzień dobry na powitanie. Przy każdej okazji podkreślaj, że szczególny szacunek należy się osobom starszym – kultura wobec nich to najlepsza wizytówka dobrych manier.

Ø Traktuj z szacunkiem innych ludzi, również własną pociechę. Wsłuchuj się w to, co mówi, szczególnie jeśli czujesz, że na czymś bardzo jej zależy. Twój przykład jest dla niej ważnym wzorem komunikowania się i budowania relacji z innymi.

Ø Wprowadź zasady dobrej komunikacji, obowiązujące wszystkich członków rodziny: uważnie słuchamy tego, co mówi druga osoba; nie przerywamy sobie podczas rozmowy ani nie wchodzimy sobie w słowo; nie mówimy razem z inną osobą, nie przekrzykujemy jej – mówimy spokojnym głosem. W żadnym wypadku nie używamy słów obraźliwych albo nie miłych, raniących rozmówcę.

Ø Przypominaj dziecku zasady właściwego zachowania się przy stole:

- myjemy ręce przed posiłkami;

- nie mówimy z pełnymi ustami;

- łokcie trzymamy blisko tułowia;

- do jedzenia używamy sztućców;

- wstając od stołu, dziękujemy za posiłek.

Ø Rodzice są dla malucha wzorem do naśladowania. Twoje zachowanie, troska o dobre samopoczucie innych, sposób, w jaki wypowiadasz się o znajomych i członkach rodziny lub rozmawiasz z nim, a także dbanie o wygląd i kulturalne spożywanie posiłków – wszystko to jest dla dziecka źródłem wiedzy o świecie i prawach, jakie w nim obowiązują.


·         - Zabawa ,, Sklep spożywczy’’

Rodzic tłumaczy dziecku zabawę. Dziecko spaceruje po pokoju w rytm marszowej muzyki. Gdy muzyka cichnie, zatrzymuje się i naśladuje ruchem zdejmowanie różnych produktów z półek sklepowych zgodnie z poleceniem rodzica: Zdejmujemy produkty:
-duże i ciężkie z niskiej półki
-małe i ciężkie z niskiej półki
-duże i lekkie z wysokiej półki
-małe i lekkie z wysokiej półki
Po zakończeniu zabawy rodzic pyta dziecko, jakie produkty mogą odpowiadać podawanym przez niego określeń.

2. ,, Bezpieczeństwo w kuchni’’


3. ,, Sałatka Owocowa’’ - wspólne przygotowanie sałatki owocowej.
 

4. ,,Warzywne Zwierzaki’’ – wykonanie postaci i  zwierząt z warzyw

warzywne zwierzęta. Lunche Dla Dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=89UzSn14xsA
Tworzymy Warzywiaki


https://www.youtube.com/watch?v=YbEsIjPOpq4
Zwierzaki Cudaki
Konsultacje telefoniczne z wychowawczynią grupy ,, Biedronki''

Poniedziałek - 8 - 10 godz.

Środa - 8- 10 godz.

Wioletta Karłowicz – Czarniecka

 tel. 514 - 668 - 982 ,

 e- mail  Wiolettakarlowicz@o2.pl

Pozdrawiam


Wioletta Karłowicz - Czarniecka.
poniedziałek, 27 kwietnia 2020

ZAJĘCIA – PONIEDZIAŁEK 27.04.2020r.


WITAM SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW!

ZAJĘCIA –  PONIEDZIAŁEK  27.04.2020r.

DBAMY O ZDROWIE1. Zabawa integrująca ,,Mam chusteczkę haftowaną’’Linki do piosenki2. Słuchanie wiersza J. Korczakowskiej ,, Przedszkolaczek’’ – nauka wiersza na pamięć

Przedszkolak z dietą na łasce dyrekcji… | Bezglutenowa mama


"Przedszkolaczek" J. Korczakowska
Przedszkolaczek mały, duży,
wie do czego mydło służy.
Płynie woda, plusk w łazience
i już czyste uszy, ręce.

Przedszkolaczek mały, duży,
wie do czego gąbka służy.
Gąbka, ręcznik, pasta, szczotka
i czyściejszy jest od kotka.

Przedszkolaczek proszę pana,
chętnie zęby myje z rana.
Patrzy w lustro roześmiany,
bo ma białe wąsy z piany.

3. ,,Dbam o zdrowie’’ – oglądanie filmu edukacyjnego

Link do filmu ,,Zbilansowana Dieta Dziecka''


Link do piosenki ,, Niezdrowe Jedzenie''


Link do piosenki ,,Higiena i Zdrowie''

Link do piosenki ,,Piramida Żywienia''


Konsultacje telefoniczne z wychowawczynią grupy ,, Biedronki''

Poniedziałek - 8 - 10 godz.

Środa - 8- 10 godz.

Wioletta Karłowicz – Czarniecka

 tel. 514 - 668 - 982 ,

 e- mail  Wiolettakarlowicz@o2.pl

Pozdrawiam

Wioletta Karłowicz - Czarniecka.

piątek, 24 kwietnia 2020

ZAJĘCIA – PIĄTEK 24.04.2020r.


WITAM SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW!

ZAJĘCIA –  PIĄTEK 24.04.2020r.


KUKIEŁKOWE KRÓLESTWO

Recyklingowe kukiełki z Muzyczną Przystanią

  • Zabawy ruchowe z,, Pippi’

2. Słuchanie wiersza E. Skarzyńskiej ,, Teatr’’Gaśnie światło bardzo powoli.
Budzi śpiące w katach reflektory.
A kurtynę miękką jak aksamit,
niby grzywkę z oczu nam odgania
czyjaś ręka cicha, niewidzialna.
I muzyka wokół nas zakwita,
Choć nie widać żadnego muzyka.
Światłem, gwarem wypełnia się scena.
To początek wielkiego patrzenia.

Rodzic odsłania ilustracje przedstawiające wnętrze teatru podczas spektaklu (dowolnego z aktorami w kostiumach, kukiełkowego, marionetkowego). Ma też ilustracje przedstawiające kukiełki, sylwety do teatrzyku cieni, maski), aktora w kostiumie. Po przeczytaniu tekstu wiersza zadaje dzieciom pytania:
- Jak nazywa się miejsce, o którym jest mowa w wierszu? (Teatr)
- Kto z was był w prawdziwym teatrze? (dzieci opowiadają co widziały w teatrze)
- Jak nazywa się część sali w teatrze, na której grają aktorzy?
- Jak nazywa się duża zasłona, która odsuwa i zasuwa się podczas przedstawienia?
- Jak nazywają się osoby, które grają w przedstawieniu?
- Co trzeba najpierw zrobić, aby wejść do sali i obejrzeć przedstawienie?
- Jak należy zachować się w sali podczas oglądania spektaklu?
(Rodzic wyjaśnia słowo spektakl)

3. ,,Kukiełki’’ – wykonanie kukiełek, pacynek do teatrzyku domowego.
https://diytozts.blogspot.com/2018/03/zrobione-z-dziecmi-pacynki-kukieki.html#more
Link Pomysły na Kukiełki


Konsultacje telefoniczne z wychowawczynią grupy ,, Biedronki''

Poniedziałek - 8 - 10 godz.

Środa - 8- 10 godz.

Wioletta Karłowicz - Czarniecka tel. 514 - 668 - 982 ,

 e- mail  Wiolettakarlowicz@o2.pl

Pozdrawiam

Wioletta Karłowicz - Czarniecka.
czwartek, 23 kwietnia 2020

ZAJĘCIA – CZWARTEK 23.04.2020r.WITAM SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW!

ZAJĘCIA –  CZWARTEK  23.04.2020r.

MAŁA KROPLA WODYWynaleziono jadalną kroplę wody, która ma zastąpić plastikowe butelki, fot. Fotolia

1. Zabawa integracyjna połączona z ćwiczeniami oddechowymi ,, Balonik’’

Nadmuchanie balonów przez rodziców i dzieci. Wspólne podrzucanie balonów. Ozdobienie balonów mazakami przez dzieci.

2.  ,,Woda w przyrodzie’’ – rozmowa na temat oszczędzania wody.

–    Bez wody nie mogą żyć człowiek, zwierzęta i rośliny.
–    W morzach i oceanach woda jest słona.
–    W rzekach i jeziorach jest woda słodka.
–    Kiedy topi się śnieg i lód, to powstaje woda.
–    Zanieczyszczona rzeka niszczy życie w wodzie.
–    Wodę trzeba oszczędzać.
–    Brudną wodę można oczyszczać.
–    Zamarznięta woda to lód.
–    Kiedy jest za dużo wody, to może być powódź.
–    Niektóre rzeczy w wodzie utoną, a inne nie.
–    Woda może być w kranie, w rzece i w morzu, może padać jak deszcz.


https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
Link do bajki ,, Oszczędzanie Wody''1

https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ
Link do bajki ,,Oszczędzanie Wody''2

3. Słuchanie piosenki ,, Deszczowa piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ
Link do piosenki


4. Pomysły na prace plastyczne i zajęcia  ,,Kropelka Wody''

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/12/przygoda-kropelki-wody-czyli-jak.html
Link do zajęć  • Pomysły na Ekologiczne Prace Plastyczne


Coś z niczego” – zabawki z recyklingu – Szkoła Podstawowa w Błażowej

Coś z niczego" - czyli zabawki z odpadów - Szkolne Blogi

20 zabawek dla dzieci, które zrobisz samodzielnie - Matka Tylko Jedna


PSP nr 1 w Stalowej Woli – im. Wacława Górskiego, szkoła z ...


Instrumenty muzyczne | prace plastyczne


Konsultacje telefoniczne z wychowawczynią grupy ,, Biedronki''

Poniedziałek - 8 - 10 godz.

Środa - 8- 10 godz.

Wioletta Karłowicz - Czarniecka tel. 514 - 668 - 982 ,

 e- mail  Wiolettakarlowicz@o2.pl

Pozdrawiam

Wioletta Karłowicz - Czarniecka.


środa, 22 kwietnia 2020

ZAJĘCIA – ŚRODA 22.04.2020r.


WITAM SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW!

ZAJĘCIA –  ŚRODA 22.04.2020r.

DZIECI NIE LUBIĄ, GDY KTOŚ ŚMIECI!

Znak - Nie śmiecić

1. Zabawa ruchowa ,, Wielkie Sprzątanie’’

Dziś porządki wielkie mam
cały dom posprzątam
Papier tu, papier tam – i porządek piękny mam.
My jesteśmy grzeczne dzieci,
nie lubimy w domu śmieci.
Plastik tu, plastik tam - i porządek piękny mam

Wszystkie pięknie pozbieram
i do koszy powkładam.
Szkło tu, szkło tam - i porządek piękny mam.

2. Słuchanie wiersza D. Gellner ,, Krasnal’’

Sprytny gnom prezentacji — Wektor stockowy

KRASNAL(pochylony nad otwartą walizką mówi):
zapakuję powolutku...Zapakuję powolutku...
DZIECI: Co takiego, krasnoludku?
K-L: Zapakuje do walizki
wszystkie czapki, buty wszystkie,
zapasową siwą brodę
i wyruszam zaraz w drogę.
(podnosi walizkę i chce odejść, ale Dziecko I zatrzymuje go)
DZIECKO I: Ale dokąd? I dlaczego?
Czyżby stało sie coś złego?
K: A dlatego, drogie dzieci,
że za dużo w lesie śmieci!
(pokazuje) Tu papierki, tam obierki,
tu rozbite szkła...
Aż się sarna skaleczyła,
kiedy dróżką szła!
DZIECI(rozglądają się):
Tu papierki, tam obierki,
w trawie puszek stos...
K: Jak się kiedyś przewróciłem,
to rozbiłem nos!(przewraca się na podłogę)
DZ.II: Oj, krasnalu! Nie narzekaj!
DZ.III: Siądź pod grzybem i poczekaj!
DZIECI (razem): Tu maliny, tam jeżyny,
coś na pewno wymyślimy!
DZ.I: Bo co będzie, gdy znikna krasnalę?
Zamieszkają tam, gdzie nas nie ma?
DZ.II: Gdy zabiorą spod muchomorów
swoje małe sny i marzenia?
DZ.III: Bo co będzie, gdy zgasną po kątach-
jak płomyki_ czapeczki czerwone?
DZIECI (razem): I gdy w książeczce zamiast krasnala
zobaczymy pustą, białą stronę?

3. Odgłosy Ziemi – słuchanie dźwięków

4. Słuchanie piosenki ,,Ekologa Znak’’


 https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU   Link do piosenki ,,Ekologa Znak''


dzień ziemi zadania

Pozdrawiam 😊

Wioletta Karłowicz - Czarniecka


wtorek, 21 kwietnia 2020

KONKURS ,, EKO - SZTUKA''

REGULAMIN  KONKURSU
PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO
„ EKO- SZTUKA”Znajdź piękno w rzeczach prostych, zwyczajnych, w przedmiotach codziennego użytku, tych
które wyrzucasz i nie zwracasz na nie uwagi przekształć je w coś niekonwencjonalnego,
w dzieło sztuki. Niech to będzie piękno znalezione...

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Regulamin kierowany jest do dzieci w wieku 3 –7 lat i ich rodziców, zainteresowanych   ekologią i sztuką, które uczęszczają  do naszego przedszkola.

2. Cele konkursu:
ü  zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
ü  propagowanie idei proekologicznego stylu życia
ü  propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów,
ü  wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,
ü  stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci  uzdolnionej manualnie,
ü  upowszechnianie inicjatyw twórczych.

3.Obowiązywać będą kategorie wiekowe:

-kategoria wiekowa 3-4 lata
(prace płaskie, przestrzenne),
- kategoria wiekowa 5-7lat
(prace płaskie, przestrzenne).

4.Techniki prac:

-prace przestrzenne (instalacje, rzeźba , glina, plastelina, gips, plastik, metal, wykorzystanie materiałów wtórnych itd.).
-prace płaskie
(rysunek, grafika, malarstwo, collage, techniki mieszane)
-w pracach przestrzennych -min. wysokość 20 cm,
-w pracach płaskich – A3,A4

5. Wymogiem decydującym o zakwalifikowaniu na konkurs jest użycie surowców wtórnych – śmieci, materiałów odpadowych.


 5. Zdjęcia prace – 2 (jedno samej pracy zbliżenie, drugie dziecka z pracą) należy nadsyłać wyłącznie na adres:  nauczycielki.przedszkola6@gmail.com

-W temacie maila proszę podać : imię i nazwisko dziecka , wiek  oraz  grupa przedszkolna

6.Terminy:

Ogłoszenie konkursu i regulaminu- 20.04.2020r.
Termin nadsyłania prac drogą mailową – do 27.04.2020r.
Ogłoszenie wyników  na stronie internetowej przedszkola-28.04.2020r.


7. INFORMACJE  DODATKOWE:
·        prace dostarczamy drogą mailową w wyznaczonym terminie,
·        kryteria oceny Jury to: kreatywność, pomysłowość, wrażenia artystyczne i oryginalność prac,
·        nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
                                Ι miejsce 3/4lata  i 5/7lat
                               ΙΙ miejsce 3/4lata  i 5/7lat
                              ΙΙΙ miejsce 3/4lata  i 5/7 lat 
                                                   Wyróżnienia
                                 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW
DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!


 POWODZENIA!